Status of Imprisoned

 

S.N.

Name

Address in Nepal

Jail

Case

Current Status

1

Ambar Bikram (799/38)   Malaaz  Entering house for illegal purpose In process 
2 Bahadur Bohara (17896/8)   ,,  Forgery   ,,
3 Bishnu Kumar   ,,  Electric cables stolen  ,, 
4 Tank Bahadur   ,,  Traffic accident  ,, 

5

Jhagaru Sah Teli (92/33/6)   ,,   ,, (fine SR 28660)  ,, 

6

Jit Bahadur Bhujel (16/33/5)   ,,  Alcoholic  ,, 

7

Homal Siti (525/31/1)   ,,  ,, + Traffic death ,,

8

Kul Bahadur (378/33/8)   ,, Electric cable stolen ,,

9

Dan Bahadur Chai (153/33/38)   ,, Ladies ,,

10

Dan Satak (364/33/8)   ,, Forgery ,,

11

Dal Bahadur Kami (6144/1)   ,, Murder ,,

12

Deo Bahadur Fargin (43/33/5)   ,, Alcoholic ,,

13

Dipendra Kumar (346/32/6)   ,, Traffic accident + death ,,

14

Dines Kumar (87/31/6)   ,, ,,    ,, ,,

15

Raj Kumar (295/33/2G)   ,, Theft ,,

16

Raju Dhimal (228/31/6)   ,, Traffic accident ,,

17

Ram Bahadur Tamang (735/32/5)   ,, Alcoholic ,,

18

Sanjay Kumar Yadav (395/33/8)   ,,  ,, ,,

19

Subas Tamang (75/33/5)   ,,  ,, ,,

20

Som Ram (144/33/5)   ,,  ,, ,,

21

Ser Bahadur Bhandari (108/33/5)   ,,  ,, ,,

22

Shekhar Khawas (278/33/7)   ,, Bribe ,,

23

Sabin Kailash (220/33/5)   ,, Alcoholic ,,

24

Gorakh Bahadur Bhandari (212/32/6)   ,, Traffic accident + death ,,

25

Fikhu Mahato (188/33/2G)   ,, Sheep stolen ,,
26  Kashi Raj Ray (817/32/5)    ,,  Alcoholic  ,, 
27 Ganga Tamang (143/33/5)   ,,  ,, ,,
28 Keshar Bahadur Thapa Magar (166/33/5)   ,,  ,, ,,
29 Laxman K.C. (818/32/5)   ,,  ,, ,,
30 Lal Bahadur (185/33/5)   ,,  ,, ,,
31 Madan Kumar (8/....)   ,, Assaulting ,,
32 Marjai Narayan Shrestha (447/30/5)   ,, Traffic accident + death ,,
33 Manoj Kumar Dhimal (386/33/9)   ,, Bribe ,,
34 Meghanath Bhusal (373/33/2G)   ,, Money stolen ,,
35 Nar Bahadur Ser (186/33/5)   ,, Alcoholic ,,
36 Narayan Sernar (128/33/5)   ,,  ,, ,,
37 Wagdra Raj Ray (74/33/5)   ,, Caught in rest house without permission ,,

38

Gobinda Paudel (5/32/430)

 

Malaaz

Alcoholic

In process

39

Manoj Basyal (5/31/569)

 

,,

,,

,,

40

Ruk Bahadur Sinjali

 

,,

,,

Departed to Nepal

41

Krishna Pd. Aryal (5/32/684)

 

,,

,,

In process

42

Chandradeep Yadav (5/32/728)

 

,,

,,

,,

43

Raj Kumar Bohara (5/32/421)

 

,,

,,

Departed to Nepal

44

Dil Bahadur Rijal (5/32/729)

 

,,

,,

In process

45

Bhim Bahadur Khatri

 

,,

,,

,, 

46

Sambhu Kumar Dahal

 

,,

,,

Departed to Nepal 

47

Tanka Bahadur Ale

 

,,

,,

 ,, 

48

Raj Kumar Kafle (3/33/202)

Rapkot-6, Syangja

,,

Ladies

In process TD 32892 on 11-09-12

49

Bal Bahadur B.K. (9/33/664)

Dumkibas-5, N.P

,,

Drug + Dup.Iqama

 ,, TD 35421 issued

50

Shankar Puri (90/32/5)

 

Al-Haier

Alcoholic

Departed to Nepal

51

Jit Bahadur Pariyar (7/30/1)

 

,,

Murder

In process

52

Ambar Bahadur Shrestha (249/28/2)

 

,,

Money stolen

Departed to Nepal

53

Pradhan Kumar (233/32/7)

 

,,

Forgery

In process

54

Raju Jolaha (1251/28/2)

 

,,

Money stolen

Departed to Nepal

55

Ramesh B.K. (219/33/3)

  ,, Bribe Departure to Nepal on 24-Sep-2012

56

Satar Ansari (103/33/8)

  ,, Forgery  ,, 
57

Surendar Kumar (171/33/3)

  ,, Bribe  ,, 
58

Kamal Kishor (104/33/8)

  ,,  ,,  ,, 
59

Yagyashor (1250/28/2)

  ,,  Theft  Departed to Nepal 
60

Bal Krishna (220/33/3)

  ,,  Bribe In process 
61

Pramod Malla (80/33/5)

  ,,  Alcoholic  ,, 
62

Dil Kumar Yadav (81/33/5)

  ,,  ,,  ,, 
63

Raja Ram (484/33/2)

  ,,  Theft  ,, 
64

Ram Bahadur Gurung (150/33/8)

  ,,  Alcoholic + Assaulting  ,, 
65

Ramesh Gurung (82/33/5)

  ,,  Alcoholic  ,, 
66

Sanjay Kumar Upadhyay (487/33/2)

  ,, Theft  ,, 
67

Imran Khan (402/32/3)

  ,,  ,,  ,, 
68

Kashi Raj Yogi (637/33/5)

  ,,  Bribe  ,, 
69

Kali Sanjiv Dev (338/32/2)

  ,,  Theft  ,, 
70 Mutengi Sung Dey (485/33/2)   ,,  ,,  ,, 
71  Narayan Thapa (15/33/5)   ,,  Alcoholic  Departed to Nepal
72 Khila Nath Basnet (1/32/3)   ,,  Bribe  In process
73 Dal Bahadur (214/29/2)   ,,  Theft  ,, 
74 Dudhi Kumar Thakur (71/33/7)   ,,  Forgery  ,, 
75 Manoj Adhikari (760/32/2)   ,,  Breach of trust  ,, 
76 Gyan Prasad Koirala Jhapa ,, Alcoholic ,,
77 Purna Kumar Limbu (7/32/233) Banjho-1, Ilam ,, Forgery Departed to Nepal on 16-Sep-2012
78 Faiju Rahaman   ,, Ladies In process
79 Rishi Ram Chalise   ,,  ,,  ,,
80 Sunil Malla Jagatpur-6, Chitwan ,,  ,,  ,,
81 Keshav Aryal Gitanagar-Chitwan ,,  ,,  ,,
82 Sambal Tamang Chaughar-2, Lalitpur ,, ,, ,, (TD 35425) issued

 

Additional information