Notice Board

 

 

 

Machine Readable Passport (MRP) प्राप्त भएको सूचना (12 FEB 2016) 

गत  1 December 2015 -10 January 2016  सम्मको अवधिमा यस दूतावासमा एवं  गत 25 December 2015 सम्मको अवधिमा दमामक्षेत्रबाट machine readable passport (mrp) राहदानीको लागि आवेदन गर्नु भएका आवेदकहरुमध्ये प्राप्त राहदानी आवेदन फारामहरुको आधारमा राहदानी विभागवाट तयारभई प्राप्त भएका राहदानी सम्बन्धी विवरण, गत 10 January 2016 भन्दा अघिका मितिमा राहदनीको लागि यस राजदूतावासमा फाराम पेश गरेका तर विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानीहरु मध्ये हाल प्राप्त हुन आएका राहदानीहरुको विवरण एवं विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानी सम्बन्धी विवरण समेत सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ । राहदानी लिन आउनु हुंदा राजश्व बुझाएकोसक्कल रसिद र पुरानो राहदानी समेत साथै लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

Click here  


 

 

Machine Readable Passport (MRP) प्राप्त भएको सूचना (28 Dec. 2015) New  

 गत  15 October 2015-31 October 2015  सम्मको अवधिमा यस दूतावासमा एवं  गत 31 October 2015 सम्मको अवधिमा दमामक्षेत्रबाट machine readable passport (mrp) राहदानीको लागि आवेदन गर्नु भएका आवेदकहरुमध्ये प्राप्त राहदानी आवेदन फारामहरुको आधारमा राहदानी विभागवाट तयारभई प्राप्त भएका राहदानी सम्बन्धी विवरण, गत 15 October 2015 भन्दा अघिका मितिमा राहदनीको लागि यस राजदूतावासमा फाराम पेश गरेका तर विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानीहरु मध्ये हाल प्राप्त हुन आएका राहदानीहरुको विवरण एवं विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानी सम्बन्धी विवरण समेत सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ । राहदानी लिन आउनु हुंदा राजश्व बुझाएको सक्कल रसिद र पुरानो राहदानी समेत साथै लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

 

 

Machine Readable Passport (MRP) प्राप्त भएको सूचना (13 Dec. 2015) New  

गत  27 September-15 October 2015  सम्मको अवधिमा यस दूतावासमा एवं  गत 10 October,2015 सम्मको अवधिमा दमामक्षेत्रबाट Machine Readable Passport (MRP) राहदानीको लागि आवेदन गर्नु भएका आवेदकहरुमध्ये प्राप्त राहदानी आवेदन फारामहरुको आधारमा राहदानी विभागवाट तयारभई प्राप्त भएका राहदानी सम्बन्धी विवरण, गत 27 September 2015 भन्दा अघिका मितिमा राहदनीको लागि यस राजदूतावासमा फाराम पेश गरेका तर विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानीहरु मध्ये हाल प्राप्त हुन आएका राहदानीहरुको विवरण एवं विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानी सम्बन्धी विवरण समेत सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ । राहदानी लिन आउनु हुंदा राजश्व बुझाएको सक्कल रसिद र पुरानो राहदानी समेत साथै लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

 Click here  

 

 

Machine Readable Passport (MRP) प्राप्त भएको सूचना (07 October 2015) New  

31 August 2015 सम्म यस दूतावासमा एवं 29 August 2015 सम्म दमाम क्षेत्रबाट machine readable passport (MRP) को लागि आवेदन गर्नु भएका मध्ये प्राप्त राहदानी  विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका राहदानीहरुको विवरण समेत सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ ।

राहदानी लिन आउनु हुंदा राजश्व बुझाएको सक्कल रसिद र पुरानो राहदानी समेत साथै लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

Click the link below to view the status of MRP application submitted till 31st August 2015.

Click here

 

 

Machine Readable Passport (MRP) प्राप्त भएको सूचना (20 August 2015)  

गत  16 MAY 2015-30 June 2015  सम्मको अवधिमा यस दूतावासमा एवं  गत 2015 MAY 22-23, June 05-06, June 12-13 June 19-20  र June 26-27 को मितिमा दमामक्षेत्रबाट Machine Readable Passport(MRP) राहदानीको लागि आवेदन गर्नु भएका आवेदकहरुमध्ये प्राप्त राहदानी आवेदन फारामहरुको आधारमा राहदानी विभागवाट तयारभई प्राप्त भएका राहदानी सम्बन्धी विवरण, गत 16 May 2015 भन्दा अघिका मितिमा राहदनीको लागि यस राजदूतावासमा फाराम पेश गरेका तर विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानीहरु मध्ये हाल प्राप्त हुन आएका राहदानीहरुको विवरण एवं विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानी सम्बन्धी विवरण समेत सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ । राहदानी लिन आउनु हुंदा राजश्व बुझाएको सक्कल रसिद र पुरानो राहदानी समेत साथै लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

Click here to view the list of MRP arrival (राहदानी सम्बन्धी विवरण हेर्न यहां Click गर्नुहोस)

 

Demand Letter Attestation (October-November 2014)

Attsn. No

Recruiting Agency in Nepal

Company in KSA

Job Title (Req. no.)

Basic Salary (SR)

Food

(SR)

Remarks

101/071/72

21 Oct,2014

Annapurna International Service Pvt. Ltd. Kathmandu Nepal

Lara Al Shaqmal Co, Kingdom of Saudi Arabi

Factor Architect(1)

1500.00

Provide by company

Air Ticket Provide by Company

102/071/72

 

 

 

 

 

 

 

103/071/72

21 Oct,2014

 

Five Star International Overseas Pvt, Kathmandu Nepal

Sorouh Al Masharee Ready Mix and Cemnet Products Factory, Kingdom of Saudi Arabia

Truck Driver(1)

1800.00

200.00

Air Ticket Provide by Company

104/071/72

21 Oct,2014

 

Diana Overseas Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Maharat Al Andalus Workshop, for carve and Gypsum, Kingdom of Saudi Arabia

Workshop Labor(2)

1000.00

200.00

Air Ticket Provide by Company

105/071/72

22 Oct,2014

 

Himalayan Logistics and Recruitment Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

ALJABR- TALKE, Company Liability Limited, Kingdom of Saudi Arabia

Labour(8)

Forklift Operator(7)

1300.00

2000.00

350.00

350.00

Air Ticket Provide by Company

106/071/72

22 Oct,2014

Siddhartha Buddha Overseas Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Elrimal Restaurants Company Ltd, Kingdom of Saudi Arabia

A Cleaner(2)

900.00

200.00

Air Ticket Provide by Company

107/071/72

22 Oct,2014

World Favour Overseas Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Sultan Salman Al Saady Est, Kingdom of Saudi Arabia

General Labour(118)

Construction Labour(50)

800.00

800.00

200 SR or Free Three times meals daily

Air Ticket Provide by Company

108/071/72

24 Oct,2014

Kits Employment Service P Ltd, Kathmandu Nepal

Restaurant Al Zahrani, Kingdom of Saudi Arabia

Coffee and Tea Maker(8)

1300.00

200.00

Air Ticket Provide by Company

109/071/72

26 Oct,2014

Sakura International Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Jaddah Saad Al Mutairi Cont. Est. Kingdom of Saudi Arabia

Normal Labor(4)

1000.00

300.00

Air Ticket Provide by Company

110/071/72

26 Oct,2014

Blue Sky International Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Dalal Fawzi A. Sheikh Est, Kingdom of Saudi Arabia

Restaurant Worker(1)

1200.00

Free three times meals daily

Air Ticket Provide by Company

111/071/72

28 Oct,2014

Prince International Employment Service, Kathmandu Nepal

Makarem Najed For Hotel Suites, Kingdom of Saudi Arabia

Dustman (2)

1200.00

200.00

Air Ticket Provide by Company

112/071/72

 

 

 

 

 

 

Air Ticket Provide by Company

113/071/72

28 Oct,2014

Broadway Overseas Service Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Nora M.A. Al Hamal, Kingdom of Saudi Arabia

Restaurant Worker(3)

1200.00

By Company

Air Ticket Provide by Company

114/071/72

29 Oct,2014

Pacific Overseas Consult Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Anaam International Holding Group, Kingdom of Saudi Arabia

Common Labor(4)

1200.00

300.00

Air Ticket Provide by Company

115/071/72

29 Oct,2014

Miracle Employment Service P. Ltd, Kathmandu Nepal

Elsewedy Cables Company Ltd, Kingdom of Saudi Arabia

General Cleaning Labors(2)

General Cleaning Labors(2)

Spray Gun Painter Non construction(1)

1000.00

1000.00

1600.00

250.00

250.00

250.00

 

Air Ticket Provide by Company

116/071/72

29 Oct,2014

Blue Sky International Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Bou Arqah Complex, Kingdom of  Saudi Arabia

Gneral Cooker(1)

1400.00

300.00

Air Ticket Provide by Company

117/071/72

30 Oct,2014

Evergreen Manpower Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Saudi Foam Industry Company Ltd, Kingdom of Saudi Arabia

Labour(6)

1000.00

Provide by Company

Air Ticket Provide by Company

118/071/72

04 Nov,2014

Dream End and System P Ltd, Kathmandu Nepal

Amal Rashid Aljelaifi Trading Est, Kingdom of Saudi Arabia

Tire Seller(1)

800.00

200.00

Air Ticket Provide by Company

119/071/72

05 Nov 2014

 

 

 

 

 

Air Ticket Provide by Company

120/071/72

05 Nov 2014

DAR Al Khahej, Kathmandu Nepal

BOUDL Hotels and Resorts, Kingdom of Saudi Arabia

General Cleaner(4)

Car General Driver(6)

1000.00

1300.00

200.00

200.00

Air Ticket Provide by Company

121/071/72

05 Nov 2014

DAR Al Khahej, Kathmandu Nepal

BOUDL Hotels and Resorts, Kingdom of Saudi Arabia

General Cleaner(2)

1000.00

 

200.00

 

Air Ticket Provide by Company

122/071/72

05 Nov 2014

Diana Overseas Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Hasan Al Meaigal General Cont, Kingdom of Saudi Arabia

Drilling Machine Operator(3)

2000.00

200.00

Air Ticket Provide by Company

123/071/72

06 Nov 2014

Speed Overseas Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Khalid Zaid Mohamed Al Ayed Est. Transport

Truck Driver (1)

1800.00

200.00

Air Ticket Provide by Company

124/071/72

06 Nov 2014

Star Overseas Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Almathaq, Lebanese Restaurant, Kingdom of Saudi Arabia

Waiter(3)

1200.00

200.00

Air Ticket Provide by Company

125/071/72

09 Nov 2014

Metta International Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Al Telal Contracting Est, Kingdom of Saudi Arabia

General Laborer(3)

1000.00

 

200.00

Air Ticket Provide by Company

126/071/72

10 Nov 2014

Naukrine Recruitment Services Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Abdul Rahman Abedb Abdulab Alnfiei Workshop, Kingdom of Saudi Arabiaq

Engraving Carpenter(1)

1000.00

 

200.00

Air Ticket Provide by Company

127/071/72

10 Nov 2014

Munal Overseas Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Gazi Abdullah Mohammed Al Ziadi  Laundry

Washing and Ironing Labor(1)

900.00

200.00

Air Ticket Provide by Company

128/071/72

11 Nov 2014

Naukrine Recruitment Services Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Ali Saled Mohammed Algarhi Workshop

Vehicle Painter(2)

1000.00

 

200.00

 

Air Ticket Provide by Company

 

 Demand Letter Attestation (September-October 2014)

Attsn. No

Recruiting Agency in Nepal

Company in KSA

Job Title (Req. no.)

Basic Salary (SR)

Food

(SR)

Remarks

77/071/72

24 Sep, 2014

Synnet International Ltd, Kathmandu Nepal

abah Al Engaz Est for Contracting, Saudi Arabia

Laborer(3)

1000.00

200.00

Air Ticket Provide by Company

78/071/72

24 Sep, 2014

Golden Eagle Manpower, Nepal

Radhwa Holiday Inn Yanbu Hotel & Villas,

Hotel room Cleaner(01)

1300.00

Free

Air Ticket Provide by Company

79/071/72

 

Societel Overseas Services, Kathmandu Nepal

Al Sarawat Farms

Agricultural Worker(3)

1000.00

200.00

Air Ticket Provide by Company

80/071/72

24 Sep, 2014

Kantipur Overseas Services P. Ltd, Kathmandu Nepal

Saleh Hussain All for Transportation, Saudi Arabia

Workshop Labor(1)

1000.00

200.00

Air Ticket Provide by Company

81/071/72

24 Sep, 2014

Aroma International Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Riyadh A Al Meaiki Cont. Est., Saudi Arabia

Ordinary Helper(2)

1000.00

200.00

Air Ticket Provide by Company

82/071/72

24 Sept 2014

Depely Manpower, Kathmandu Nepal

Sulamin Al Amaril

Laborer(3)

900.00

300.00

Air Ticket Provide by Company

83/071/72

25 Sep 2014

Al Hayat Management System, P. Ltd, Kathmandu Nepal

Mona A.E.H Shoqeer Foundation for car washe, Saudi Arabia

 

800.00

200.00

Air Ticket Provide by Company

84/071/72

29 Sep 2014

FAZAl International Pvt. Ltd, Kathmandu, Nepal

Lad Contracting Est, Saudi Arabia

Plaster(3)

1000.00

200.00

Air Ticket Provide by Company

85/071/72

29 Sep 2014

Munal Overseas Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Gazi Abdullah Mohammed A Ziadi Laundry, Kingdom of Saudi Arabia

Loading and unlodading labor(1)

900.00

200.00

Air Ticket Provide by Company

86/071/72

29 Sep 2014

Khagol Overseas Pvt, Ltd, Kathmandu Nepal

Musthafa Muhammed Al Rabih Gen. Cont Est, Saudi Arabia

Labor(2)

1000.00

200.00

Air Ticket Provide by Company

87/071/72

29 Sep 2014

Khogal Overseas Pvt Ltd, Kathmandu Nepal

Hussain Abbas Al Badan Gen Cont Est, Saudi Arabia

Labor(3)

1000.00

200.00

Air Ticket Provide by Company

88/071/72

30 Sep 2014

R.P International Consultancy Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Joodtee Est for Contracting, Saudi Arabia

Labour(4)

Tiler(3)

1000.00

1000.00

200.00

200.00

Air Ticket Provide by Company

89/071/72

1 Oct, 2014

Parades Overseas Services Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Al Rawaf Co, for Trading and Contracting, Saudi Arabia

Laboreer(170)

900.00

300.00

Air Ticket Provide by Company

90/071/72

1 Oct 2014

Miracle Employment, Kathmandu Nepal

Construct, Construction Management and General Contracting Co, Saudi Arabia

Labor(06)

800.00

200.00

Air Ticket Provide by Company

91/071/72

09 Oct, 2014

Kapeel Manpower Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Mohammad Mubarak Alodosary Genral Contracting Est, Saudi Arabia

Laborer(1)

Building Electrician(1)

Building Painter(1)

Plasterer(1)

1000.00

1500.00

1500.00

1500.00

200.00

200.00

200.00

200.00

 

Air Ticket Provide by Company

92/071/72

14 Oct, 2014

Emasgo Nepal Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Al Mazyad Co, Saudi Arabia

Labour(20)

Driver Public(10)

1000.00

1800.00

200.00

200.00

Air Ticket Provide by Company

93/071/72

14 Oct, 2014

Wide Horizon Overseas Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

 

Dish Washer(5)

1000.00

Provide by company

Air Ticket Provide by Company

94/071/72

15 Oct 2014

Ayush Marking and Management Consultancy Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Al Tarepah Contracting Est, Saudi Arabia

Cleaning General Building(35)

900.00

Free Food

Air Ticket Provide by Company

95-071/72

15 Oct, 2014

Sun Ray Global Overseas Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Fadi Water Co. Saudi Arabia,

Labour (1)

800.00

200.00

Air Ticket Provide by Company

96/071/72

16 Oct, 2014

Synet International P. Ltd, Lalitpur Nepal

Almashreq boutique Hotel, Saudi Arabia

Cleaning Worker(7)

1000.00

200.00

Air Ticket Provide by Company

97/071/72

16 Oct 2014

Paradesh Overseas Services P. Ltd, Kathmandu Nepal

Al Diyar Factory, Saudi Arabia

Operator of Central Concrete Mixer(1)

2500.00

200.00

Air Ticket Provide by Company

98/071/72

19 Oct, 2014

Synnet Lalitpur, Nepal

Al Zahdeya Bakeries, Saudi Arabia

Kneader (2)

800.00

200.00

Air Ticket Provide by Company

99/071/72

20 Oct 2014

 

Fazal International Pvt, Ltd, Kathmandu Nepal

Abdullah Mohammed Alghandi Est, General Contracting, Saudi Arabia

Architectural Worker(3)

800.00

200.00

Air Ticket Provide by Company

 

 Demand Letter Attestation (August September 2014)

 

Attsn. No

Recruiting Agency in Nepal

Company in KSA

Job Title (Req. no.)

Basic Salary

(SR)

Food

(SR)

Remarks

12-071-72 -06 Aug 2014

Golden Eagle Manpower Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Yehya Hader Est. for Water Transport, Kingdom of Saudi Arabia

Truck Driver (2)

1800.00

200.00

Air ticket provide by Company

23-071-72

17 Aug 2014

Sunkoshi Manpower Service Ltd, Kathmandu Nepal

Nouh Thaar Alodhayani Workshop for Car Mantence, Kingdom of Saudi Arabia

Plumber(1)

1500.00

300.00

Air ticket provide by Company

43-071-72

26 Aug, 2014

Kantipur Overseas Service, Kathmandu Nepal

 

Ahammed Mubarak Al Khabbi Trading Est, Saudi Arabia

Loading and Un loading labor(2)

 

800.00

 

200.00

 

Provide by Company

44-071-72

26 Aug 2014

Blu Sky International  Pvt. LtdKathmandu Nepal

Branch of Daewoo E&C Co. Ltd,

Kingdom of Saudi Arabia

Rainforcing Bar Placer(8)

General Bulder(2)

1000.00

1000.00

Provide by Company

Provide by Company

45-071-72

28 Aug 2014

SOS manpower Services Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Branch of Daewoo E&C Co. Ltd,

Kingdom of Saudi Arabia

Rainforcing Bar Placer(8)

 

1000.00

 

Provide by Company

Provide by Company

46-071-72

02 Sep 2014

Grand Overseas Pvt Ltd, Kathmandu Nepal

Matar Hushaim Almtary Est. for Trading, Saudi Arabia

Light Driver(1)

1300.00

200.00

Provide by Company

47-071-72

02 Sep 2014

Grand Overseas Pvt Ltd, Kathmandu Nepal

Matar Hushaim Almtary Est. for Trading, Saudi Arabia

labor (1)

1000.00

200.00

Provide by Company

48-071-72

02 Sep 2014

Grand Overseas Pvt Ltd, Kathmandu Nepal

Hadaiq Al Khozama Est. Trading, Saudi Arabia

labor (1)

1000.00

200.00

Provide by Company

49-071-72

03 Sep 2014

Grand Overseas Pvt Ltd, Kathmandu Nepal

Azwa Breket Barka Almtary Est, Saudi Arabia

Truck Driver(1)

1800.00

3000.00

Provide by Company

50-071-72

03 Sep 2014

Rising Recruitment Private Limited Kathmandu Nepal

Al Suwaiket contracting Est. Saudi Arabia

General Cleaning Labor(5)

1000.00

200.00

Provide by Company

51-071-72

03 Sep 2014

Wid Horizon Overseas Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

National Center for Assesment in Higher Education, Saudi Arabia

Normal Labor(5)

1000.00

200.00

Provide by Company

52-071-72

4 Sep 2014

Blue Sky International Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Abdullah Ayed Al Anzi Est, Construction, Saudi Arabia

labor of Maintenance the Road(7)

800.00

200.00

Provide by Company

53-071-72

9 Sep 2014

Mega Movement Pvt Ltd, Kathmandu Nepal

Haya Husein OTH Manal Othman, Saudi Arabia

Plumber(2)

1200.00

200.00

Provide by Company

54-071-72

9 Sep 2014

 

 

 

 

 

Provide by Company

55-071-72

9 Sep 2014

Blue Sky International Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Abdullah Ibrahim Al Sayegh and sons Co, Trading and Contracting, Saudi Arabia

General Cleaner(10)

800.00

200.00

Provide by Company

56-071-72

10 Sep 2014

Work Force Recruitment, Kahtmandu Nepal

Modern Boilers Co. Ltd, Saudi Arabia

Normal Worker(9)

1000.00

200.00

Provide by Company

57-071-72

10 Sep 2014

Rara Employment Consult P Ltd, Kathmadu Nepal

Fahad Aldosari for upholstery, Saudi Arabia

Upholstery Curtain(3)

900.00

300.00

Provide by Company

58-071-72

11 Sep 2014

Mega Movement Kathmandu Nepal

Shathi Cold Store, Saudi Arabia

Laborer(4)

1300.00

300.00

Provide by Company

59-071-72

14 Sep 2014

Memorial Overseas Serivices P. Ltd, Kathmandu Nepal

Abdullah Alial Jutail Contracting Est, Saudi Arabia

Mason(2)

1200.00

200.00

Provide by Company

60-071-72

14 Sep 2014

Memorial Overseas Services P. Ltd, Kathmandu Nepal

Ali Abdullah Aljutail, Saudi Arabia

Loading and unloading laborer(1)

1200.00

200.00

Provide by Company

61-071-72

14 Sep 2014

Atma Ram Acharya Friendship Manpower Consultancy, Kahtmandu Nepal

Sultan Hamood Altawaigri., Saudi Arabia,

Laborer(1)

Heavy Driver(1)

1000.00

1800.00

200.00

200.00

 

Provide by Company

62-071-72

14 Sep 2014

SOS Manpower Services P. Ltd, Kathmandu Nepal

Asyad International Co. Ltd,, for trading and contracting, Saudi Arabia

Common Labor(300)

800.00

225.00

Provide by Company

63-071-72

15 Sep 2014

Rising Recruitment Private Limited, Kahtmandu Nepal

Al Suwaiket Contracting Est, Saudi Arabia

General Cleaning Labor(13)

1000.00

200.00

Provide by Company

64-071-72

15 Sep 2014

Al Hayat Management System Pvt. Ltd, Kathamndu Nepal

Abdul Aziz A. Abd Allah Est. for  Trade, Saudi Arabia

All vehicles driver(1)

1800.00

300.00

Provide by Company

65-071-72

15 Sep 2014

Diana Overseas Pvt Ltd, Kathmandu Nepal

Al KhalaiaAl Thahabia Est, Saudi Arabia

Electrician(1)

Plumber(1)

1200.00

1200.00

300.00

300.00

Provide by Company

66-071-72

15 Sep 2014

Yacla Overseas, Kathmandu Nepal

Gawhara Al Magd Markets, Saudi Arabia

Baker(2)

Laborer(2)

1200.00

800.00

300.00

200.00

Provide by Company

67-071-72

15 Sep 2014

Job World International Overseas, Kathmandu Nepal

Alma'aly Banquet Palace, Saudi Arabia

Laborer(5)

800.00

200.00

 

68-071-72

15 Sep 2014

Mobhira Overseas Service Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

China National Chemical Engineering Company Branch, Saudi Arabia

Buildings Painter Assistant(10)

1000.00

300.00

Provide by company

69-071-72

15 Sep 2014

Swift Gurkha International Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Abdulaziz Saud Al Harbl Est, Saudi Arabia

General Driver(1)

1800.00

200.00

Provide by company

70--071-72

15 Sep 2014

Emasco Nepal Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Al Mazyad Co, for contracting and Real Estate, Saudi Arabia

Labour(20)

Dirver public(10)

1000.00

1800.00

200.00

200.00

Provide by Company

71-071-72

21 Sep 2014

Synnet International Ltd, Kathmandu Nepal

Al Rowa Al Thalatia for Contracting Est, Saudi Arabia

Laborer(1)

800.00

200.00

Provide by Company

72-071-72

21 Sep 2014

Felicity International Employment Agency P Ltd, Kathmandu Nepal

Ihsas Al Quloob Trading Saudi Arabia

Laborer(1)

800.00

200.00

Provide by Company

73-071-72

21 Sep 2014

Lucky Hr Solution Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Hamad Ibrahim El Zmani, Saudi Arabia

Laborer(2)

1100.00

200.00

Provide by Company

74-071-72

21 Sep 2014

Gulf Manpower Services Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

All Hijji Alhamad Carpet Workshop, Saudi Arabia

Carpenter(4)

1600.00

300.00

Provide by Company

75-071-72

22 Sep 2014

Marigold Overseas Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Rosa Palace of Residential Units, Saudi Arabia

Room Services(4)

1000.00

200.00

Provide by Company

76-071-72

22 Sep 2014

Blue Sky International, Kathmandu Nepal

Hussain Essa Basha Est. Saudi Arabia

Construction Worker(1)

1300.00

200.00

Provide by Company

 

Click to view attested demand letters from 01 Aug. to 27 Aug. 2014


Demand Letter Attestation (July 2014)

Attsn. No

Recruiting Agency in Nepal

Company in KSA

Job Title (Req. no.)

Basic Salary

Food

Remarks

01-071-72

17 July 2014

Siwakoti Manpower Services Pvt. Ltd, Kathmandu, Nepal

Workshop Farhan Blacksmith and Aluminum Carpentry, Kingdom of Saudi Arabia

Ironsmith (1)

Worker Workshop(2)

SR 1400.00

SR 1400.00

SR 300.00

SR 300.00

Provide by Company

02-071-72

17 July 2014

Around the World Services Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Ayman Ibrahim Aljary Workshop, Kingdom of Saudi Arabia

Blacksmith(1)

Aluminum Technician(2)

SR 1200.00

SR 1200.00

SR 200.00

SR 200.00

Provide by Company

03-071-72

17 July 2014

Around the World Services Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Ayman Ibrahim Aljary Workshop, Kingdom of Saudi Arabia

Blacksmith(1)

 

SR 1200.00

 

SR 200.00

 

Provide by Company

04-071-72

17 July 2014

Rara Employment Consultant P Ltd, Kathmandu Nepal

Arok Integrated Company, Kingdom of Saudi Arabia

General Labour(1)

Plaster Mason (2)

SR 800.00

SR 1000.00

SR 200.00

SR 200.00

Provide by Company

05-071-72

20 July 2014

Al Hera Overseas Pvt. ltd, Kathmandu Nepal

King Abdul Aziz  Arabian  Horse Centre, Kingdom of Saudi Arabia

Operator of Horse's feeding machine(1)

SR 1400.00

SR 200.00

Provide by Company

06-071-72

21 July 2014

Manjushree Overseas Service Pvt Ltd, Kathmandu Nepal

ADB Water Co, Kingdom of Saudi Arabia

Labor(6)

SR 800.00

SR 200.00

Provide by Company

07-071-72

21 July 2014

Fazal International Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Crystal Arabian, Kingdom of Saudi Arabia

Sales Helper (10)

Mechanical helper(4)

Packaging Labor(6)

SR 1200.00

SR 1000.00

SR 800.00

SR 200.00

SR 200.00

SR 200.00

Provide by Company

08-071-72

21 July 2014

Future Link International Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Dar Layalina Furnished Appartment, Kingdom of Saudi Arabia

General Cleaning Labour(6)

SR 800.00

SR 200.00

Provide by Company

09-071-72

22 Jul 2014

Need Employment Service P. Ltd, Kathmandu Nepal

Jaddarah, Manpower Service Company, Kingdom of Saudi Arabia

Labour(200)

Heavy Equipment Operator(50)

Forklift Operator(150)

SR 800

SR 1800

SR 1800

SR 200.00

SR 200.00

SR 200.00

Provide by Company

10-071-72

22 Jul 2014

Gulf Sky International Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

OPA Gulf Contracting Est, Kingdom of Saudi Arabia

Installation Labor(2)

Piping and Fitting Labor(1)

Signal Labor(2)

Gypsum Labor(1)

Regular Labor(1)

Steel Concrete reinforcement Labor(1)

Pipe Installation Labor(2)

SR 1000

SR 1000

 

SR 1000

SR 1000

SR 1000

 SR 1000

SR 1000

SR 250.00

SR 250.00

 

SR 250.00

SR 250.00

SR 250.00

 SR 250

SR 250

Provide by Company

11-071-72

05 Aug 2014

Unique Overseas P.Ltd, Kathmandu Nepal

Foundation Oumk Al Euone, Kingdom of Saudi Arabia

Road Vehicle Driver(2)

SR 2000

SR 200

Provide by Company

 

Demand Letter Attestation (July 2014)

Attsn. No

Recruiting Agency in Nepal

Company in KSA

Job Title (Req. no.)

Basic Salary

Food

Remarks

360-070-71

07 July 2014

Innovative Hrd. Pvt. Ltd, Kathmandu, Nepal

Ahaad for Realestate investment Co, Kingdom of Saudi Arabia

Steel Fixing Worker(2)

SR 1000.00

SR 200.00

Provide by Company

361-070-71

07 July 2014

Fazal International Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Khatim Al-Otaibi Contracting, Kingdom Of Saudi Arabia

Building Electrician(1)

SR 1500.00

SR 300.00

Provide by Company

362-070-71

08 June 2014

Eve Nepal Overseas Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Restaurant Faisal Al Zahrani, Her Faisal Al Zahrani, Kingdom of Saudi Arabia

Cofee & Tea Maker(4)

SR1300.00

SR 200.00

Provide by Company

363-070-71

23 June 2014

Gulf Nepal Consulting Services Pvt. Ltd. Kathmandu Nepal

United for Clean, Kingdom of Saudi Arabia

Cleaner (1)

SR 800.00

SR 200.00

 

Provide by Company

364-070-71

08 July 2014

 

International Staffing Services Pvt. Ltd, Kathmandu, Nepal

ZoniK, Kingdom of Saudi Arabia

Un Skilled Workers Labor Warehouse helper(15)

SR 1000.00

 

SR 300.00

Provide by Company

365-070-71

09 July 2014

Life Office Management, Kathmandu Nepal

World Taste Resturent, Kingdom of Saudi Arabia

General Cook(2)

SR 1300.00

SR 300.00

Provide by Company

366-070-71

09 July 2014

Siddartha Gautam Overseas, Kathmandu, Nepal

Jaddarah Manpower Services Company, Kingdom of Saudi Arabia

Labour (700)

Heavy Driver(50)

SR 800.00

SR 1800.00

 

SR 200.00

SR 200.00

Provide by Company

367-070-71

10 July 2014

Al Samit Manpower Pvt. ltd Kathmandu, Nepal

Sultan Fahad Al Shai bani Blocks, Kingdom of Saudi Arabia

Normal Labour(3)

SR 1000.00

SR 200.00

 

Provide by Company

368-070/71

International Job Conection Pvt. Ltd, Kathmandu, Nepal

Sadeem Al Rawaa Restaurant, Alkharj, Kingdom of Saudi Arabia

Food Provider(1)

Cleaner Utensils(1)

SR 1200.00

SR 1000.00

Free Food

Free Food

Provide by Company

369-070-71

 

 

 

 

 

 

 

370/070/71

15 July 2014

Gulf Management International Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Masader Alme Amar for Contracting, Kingdom of Saudi Arabia

Loading and Unlodading Labor(3)

SR 1000.00

SR 200.00

Provide by Company

371-070-71

16 July 2014

KSA International, Kathmandu Nepal

Al Yusr Industrial Contracting Co.Ltd, Kingdom of Saudi Arabia

Worker(6)

SR 1000.00

SR250 or company provided

Provide by Company

372-070-71

16 July 2014

KSA International, Kathmandu Nepal

Al Yusr Industrial Contracting Co.Ltd, Kingdom of Saudi Arabia

Worker(5)

SR 1000.00

SR250 or Company Provided

Provide by Company

373-070-71

16 July 2014

Fazal International Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Hadhwa Al Oula Est for Contracting,Kingdom of Saudi Arabia

Mason(4)

SR 1000.00

SR200

Provide by Company

 

Demand Letter Attestation (June-July 2014)

Attsn. No

Recruiting Agency in Nepal

Company in KSA

Job Title (Req. no.)

Basic Salary

Food

Remarks

338-070-71

23 July 2014

Miracle Employment Service Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Saudi Daz Co. Ltd,

Kingdom of Saudi Arabia

Labor(1)

SR 1000

SR 300

Provide by Company

339-070-71

23 June 2014

 

 

 

 

 

Provide by Company

340-070-71

23 June 2014

World Fabour Overseas Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Salem Saleh Al-Hareth Est. Kingdom of Saudi Arabia

Labour (30)

SR 800.00

SR 200.00

 

Provide by Company

341-070-71

24 June 2014

 

Diana Overseas Pvt Ltd, Kathmandu, Nepal

Hadba Najd Plastic Factory, Kingdom of Saudi Arabia

Labour of Plastic Bags Production Line(2)

SR 1100.00

 

Free three time meals daily

Provide by Company

342-070-71

23 July 2014

 

 

 

 

 

 

343-070-71

25 June 2014

Green Star Overseas Pvt. Ltd, Kathmandu, Nepal

Khalid Khamis Alzahrani Commercial, Kingdom of Saudi Arabia

Fuel Seller(2)

SR 800.00

 

SR 300.00

 

Provide by Company

344-070-71

25 June 2014

Sahara International Pvt, Ltd, Kathmandu, Nepal

Mishnan Group, Kingdom of Saudi Arabia

Plasteriang  Mason(2)

Block Mason(2)

Tiles Mason(1)

SR 1000.00

SR 1000.00

SR 1000.00

SR 200.00 or Provide by company

 

Provide by Company

345-070-71

25 June 2014

Al Hayat Management System Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Mohammad Abdullah Al Dosari General Contracting, Kingdom of Saudi Arabia

Driver Pan Vehicles(1)

SR 1300.00

SR 200.00

Provide by Company

346-070-71

26 June 2014

Active Overseas P Ltd, Kathmandu Nepal

Fager Al Aasel Trading Est, Kingdom Of Saudi Arabia

Worker charging and Discharging Petrole(3)

Worker Filling Petrole by Hand(2)

SR 1000.00

SR 1000.00

SR 200.00

SR 200.00

Provide by Company

347-070-71

26 June 2014

Active Overseas P Ltd, Kathmandu Nepal

Fager Al Aasel Trading Est, Kingdom Of Saudi Arabia

Worker Washing and Greasing Vehicles(5)

SR 1000.00

 

SR 200.00

 

Provide by Company

348-070-71

26 June 2014

Blue Sky International Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

AJNASS International For Trad Est., Kingdom of Saudi Arabia

labourer (1)

Driver(3)

SR 800.00

SR 1800.00

SR 200.00

SR 200.00

Provide by Company

349-070-71

29 June 2014

Miracle Employment Service P. Ltd, Kathmandu Nepal

Abdul Aziz Khalid Al Klewe Trading Est, Kingdom of Saudi Arabia

A/C Technician(1)

SR 1300.00

SR 200.00

Provide by Company

350-070-71

29 June 2014

Subject: About Sister Company

Abdul Aziz Khalid Al Klewe Trading Est, Kingdom of Saudi Arabia

Al Khalewe Refrigerating and Air Conditioning is sister company of Abdul Aziz Khalid Al Klewe Trading Est.

351-070-71

29 June 2014

Aroma International Pvt. Ltd, Kathmanndu Nepal

Balyadia Swayir, Kingdom of Saudi Arabia

General Cleaning Labor(16)

SR 1300.00

SR 200.00

Provide by Company

352-070-71

29 June 2014

Jerry Varghese Global Requirement Services, Kathmandu Nepal

Almalfa Resort, Kingdom of Saudi Arabia

Room Cleaner(4)

General Cleaner(2)

Waiters(2)

SR 1200.00

SR 1000.00

SR 1500.00

SR 300.00

SR 300.00

SR 300.00

 

Provide by Company

353-070-71

29 June 2014

Future Link International  Pvt Ltd. Kathmandu Nepal

Mohammed Abdullah Al Hamada Workshop for Vehicles, Kingdom of Saudi Arabia

Workshop Worker(1)

Diesel Motor Mechanic (1)

Vehicles General Electrician(1)

SR 1000.00

SR 1200.00

SR 1200.00

SR 200.00

SR 200.00

SR 200.00

Provide by Company

354-070-71

01 July 2014

KSA International Group Pvt. Ltd, Kathmandu Nepal

Arabian Gulf Metal Factory, Kingdom of Saudi Arabia

Welder (2)

Labour(10)

SR 1100.00

SR 800.00

SR 300.00

SR 300.00

Provide by Company

355-070-71

01 July 2014

Gulf Horizon International Inc P. Ltd, Kathmandu Nepal

Danata Contracting Est, Kingdom Of Saudi Arabia

Truck Driver(3)

SR 1800.00

SR 200.00

Provide by Company

356-070-71

29 June 2014

 

 

 

 

 

Provide by Company

357-070-71

01 July 2014

Lotus Human Resources Pvt. Ltd, Nepal, Kathmandu Nepal

Sino hydro Corporation Limited, Kingdom of Saudi Arabia

Labor (26)

SR 1000.00

Provide by the Company

Provide by Company

358-070-71

03 July  2014

Pathibhara Placement Services P. Ltd, Kathmandu Nepal

Sino hydro Corporation Limited, Kingdom of Saudi Arabia

Labor(30)

SR 1000.00

Provide by the Company

Provide by Company

359-070-71

03 July 2014

SOS Manpower Service P. Ltd. Kathmandu Nepal

Automobiles Laundry, Kingdom of Saudi Arabia

Worker(2)

SR 1000.00

SR 200.00

Provide by Company

360-070-71

03 July 2014

Innovative Hrd. Pvt. Ltd.

Kathmandu, Nepal

Abaad for Real state Investment,

Kingdom of Saudi Arabia

Steel Fixing Worker(2)

SR 1000.00

SR 200.00

Provide by Company


 

 

 

Machine Readable Passport (MRP) प्राप्त भएको सूचना (05 July 2015) New   

गत  01 MAY 2015-16 MAY 2015  सम्मको अवधिमा यस दूतावासमा एवं  गत 2015 MAY 1-2,8-9  र 15-16 को मितिमा दमामक्षेत्रबाट Machine Readable Passport(MRP) राहदानीको लागि आवेदन गर्नु भएका आवेदकहरुमध्ये प्राप्त राहदानी आवेदन फारामहरुको आधारमा राहदानी विभागवाट तयारभई प्राप्त भएका राहदानी सम्बन्धी विवरण, गत 30 April 2015 भन्दा अघिका मितिमा राहदनीको लागि यस राजदूतावासमा फाराम पेश गरेका तर विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानीहरु मध्ये हाल प्राप्त हुन आएका राहदानीहरुको विवरण एवं विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानी सम्बन्धी विवरण समेत सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ । राहदानी लिन आउनु हुंदा राजश्व बुझाएको सक्कल रसिद र पुरानो राहदानी समेत साथै लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ । 

साथै कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending)  रहेका राहदानीहरु मध्ये केही आवेदन फारामहरुमा भएको गल्ती सम्बन्धमा राहदानी विभागबाट कारण समेत उल्लेख भई आएकोले त्यस्ता कारणहरु यसै सूचीसाथ (पहेलो घेरा भित्र) प्रकाशित गरिएकोले त्रुटी हुन गएका आवेदन फारामका सम्बन्धित आवेदक एवं 30 APRIL 2015 भन्दा अघिको मितिमा राहदानीको लागि दरखास्त पेश गरेका तर राहदानी प्राप्त गर्न नसकेका आवेदकहरुले अविलम्ब यस दूतावासमा सम्पर्क गरी आफ्नो दरखास्त फाराम सच्याउन/सुधार गर्नहुन समेत सम्बन्धित सवै आवेदकहरुलाई यस दूतावास हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

Click here to view the list of MRP arrival (राहदानी सम्बन्धी विवरण हेर्न यहां Click गर्नुहोस)

 

 

 

गत  01 MAY 2015-16 MAY 2015  सम्मको अवधिमा यस दूतावासमा एवं  गत 2015 MAY 1-2,8-9  र 15-16 को मितिमा दमामक्षेत्रबाट Machine Readable Passport(MRP) राहदानीको लागि आवेदन गर्नु भएका आवेदकहरुमध्ये प्राप्त राहदानी आवेदन फारामहरुको आधारमा राहदानी विभागवाट तयारभई प्राप्त भएका राहदानी सम्बन्धी विवरण, गत 30 April 2015 भन्दा अघिका मितिमा राहदनीको लागि यस राजदूतावासमा फाराम पेश गरेका तर विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानीहरु मध्ये हाल प्राप्त हुन आएका राहदानीहरुको विवरण एवं विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानी सम्बन्धी विवरण समेत सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ । राहदानी लिन आउनु हुंदा राजश्व बुझाएको सक्कल रसिद र पुरानो राहदानी समेत साथै लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ । 

साथै कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending)  रहेका राहदानीहरु मध्ये केही आवेदन फारामहरुमा भएको गल्ती सम्बन्धमा राहदानी विभागबाट कारण समेत उल्लेख भई आएकोले त्यस्ता कारणहरु यसै सूचीसाथ (पहेलो घेरा भित्र) प्रकाशित गरिएकोले त्रुटी हुन गएका आवेदन फारामका सम्बन्धित आवेदक एवं 30 APRIL 2015 भन्दा अघिको मितिमा राहदानीको लागि दरखास्त पेश गरेका तर राहदानी प्राप्त गर्न नसकेका आवेदकहरुले अविलम्ब यस दूतावासमा सम्पर्क गरी आफ्नो दरखास्त फाराम सच्याउन/सुधार गर्नहुन समेत सम्बन्धित सवै आवेदकहरुलाई यस दूतावास हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

Click here to view the list of MRP arrival (राहदानी सम्बन्धी विवरण हेर्न यहां Click गर्नुहोस)

 


Machine Readable Passport (MRP) प्राप्त भएको सूचना (20 JUNE 2015)   

 गत 14 APRIL, 2015-30 April 2015  सम्मको अवधिमा यस दूतावासमा एवं  गत APRIL 10-11,17-18  र 24-25 April, 2015 को मितिमा दमामक्षेत्रबाट Machine Readable Passport(MRP) राहदानीको लागि आवेदन गर्नु भएका आवेदकहरुमध्ये प्राप्त राहदानी आवेदन फारामहरुको आधारमा राहदानी विभागवाट तयारभई प्राप्त भएका राहदानी सम्बन्धी विवरण, गत 14 APRIL 2015 भन्दा अघिका मितिमा राहदनीको लागि यस राजदूतावासमा फाराम पेश गरेका तर विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानीहरु मध्ये हाल प्राप्त हुन आएका राहदानीहरुको विवरण एवं विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानी सम्बन्धी विवरण समेत सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ । राहदानी लिन आउनु हुंदा राजश्व बुझाएको सक्कल रसिद र पुरानो राहदानी समेत साथै लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

साथै कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending)  रहेका राहदानीहरु मध्ये केही आवेदन फारामहरुमा भएको गल्ती सम्बन्धमा राहदानी विभागबाट कारण समेत उल्लेख भई आएकोले त्यस्ता कारणहरु यसै सूचीसाथ (पहेलो घेरा भित्र) प्रकाशित गरिएकोले त्रुटी हुन गएका आवेदन फारामका सम्बन्धित आवेदक एवं 13 APRIL 2015 भन्दा अघिको मितिमा राहदानीको लागि दरखास्त पेश गरेका तर राहदानी प्राप्त गर्न नसकेका आवेदकहरुले अविलम्ब यस दूतावासमा सम्पर्क गरी आफ्नो दरखास्त फाराम सच्याउन/सुधार गर्नहुन समेत सम्बन्धित सवै आवेदकहरुलाई यस दूतावास हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

Click here to view the list of MRP arrival (राहदानी सम्बन्धी विवरण हेर्न यहां Click गर्नुहोस)

 

 

 

Machine Readable Passport (MRP) प्राप्त भएको सूचना (06 JUNE 2015)    

गत 29 March 2015-13 April 2015  सम्मको अवधिमा यस दूतावासमा एवं  गत 27-28 MARCH 2015 र 03-04 April, 2015 को मितिमा दमामक्षेत्रबाट Machine Readable Passport(MRP) राहदानीको लागि आवेदन गर्नु भएका आवेदकहरुमध्ये प्राप्त राहदानी आवेदन फारामहरुको आधारमा राहदानी विभागवाट तयारभई प्राप्त भएका राहदानी सम्बन्धी विवरण, गत 29 MARCH, 2015 भन्दा अघिका मितिमा राहदनीको लागि यस राजदूतावासमा फाराम पेश गरेका तर विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानीहरु मध्ये हाल प्राप्त हुन आएका राहदानीहरुको विवरण एवं विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानी सम्बन्धी विवरण समेत सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ । राहदानी लिन आउनु हुंदा राजश्व बुझाएको सक्कल रसिद र पुरानो राहदानी समेत साथै लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ । 

साथै कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending)  रहेका राहदानीहरु मध्ये केही आवेदन फारामहरुमा भएको गल्ती सम्बन्धमा राहदानी विभागबाट कारण समेत उल्लेख भई आएकोले त्यस्ता कारणहरु यसै सूचीसाथ (पहेलो घेरा भित्र) प्रकाशित गरिएकोले त्रुटी हुन गएका आवेदन फारामका सम्बन्धित आवेदक एवं 29 MARCH, 2015 भन्दा अघिको मितिमा राहदानीको लागि दरखास्त पेश गरेका तर राहदानी प्राप्त गर्न नसकेका आवेदकहरुले अविलम्ब यस दूतावासमा सम्पर्क गरी आफ्नो दरखास्त फाराम सच्याउन/सुधार गर्नहुन समेत सम्बन्धित सवै आवेदकहरुलाई यस दूतावास हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

Click here to view the list of MRP arrival (राहदानी सम्बन्धी विवरण हेर्न यहां Click गर्नुहोस)


 

Machine Readable Passport (MRP) प्राप्त भएको सूचना (26 MAY 2015) New

गत 15-28 March, 2015  सम्मको अवधिमा यस दूतावासमा एवं  गत 13-14  MARCH 2015 र 20-21 March, 2015 को मितिमा दमामक्षेत्रबाट machine readable passport(mrp) राहदानीको लागि आवेदन गर्नु भएका आवेदकहरुमध्ये प्राप्त राहदानी आवेदन फारामहरुको आधारमा राहदानी विभागवाट तयारभई प्राप्त भएका राहदानी सम्बन्धी विवरण, गत 14 MARCH, 2015 भन्दा अघिका मितिमा राहदनीको लागि यस राजदूतावासमा फाराम पेश गरेका तर विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानीहरु मध्ये हाल प्राप्त हुन आएका राहदानीहरुको विवरण एवं विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानी सम्बन्धी विवरण समेत सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ । राहदानी लिन आउनु हुंदा राजश्व बुझाएको सक्कल रसिद र पुरानो राहदानी समेत साथै लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ । 

साथै कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending)  रहेका राहदानीहरु मध्ये केही आवेदन फारामहरुमा भएको गल्ती सम्बन्धमा राहदानी विभागबाट कारण समेत उल्लेख भई आएकोले त्यस्ता कारणहरु यसै सूचीसाथ (पहेलो घेरा भित्र) प्रकाशित गरिएकोले त्रुटी हुन गएका आवेदन फारामका सम्बन्धित आवेदक एवं 14 MARCH, 2015 भन्दा अघिको मितिमा राहदानीको लागि दरखास्त पेश गरेका तर राहदानी प्राप्त गर्न नसकेका आवेदकहरुले अविलम्ब यस दूतावासमा सम्पर्क गरी आफ्नो दरखास्त फाराम सच्याउन/सुधार गर्नहुन समेत सम्बन्धित सवै आवेदकहरुलाई यस दूतावास हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

Click here to view the list of MRP arrival (राहदानी सम्बन्धी विवरण हेर्न यहां Click गर्नुहोस)

 


 

Machine Readable Passport (MRP) प्राप्त भएको सूचना (17 MAY 2015) 

गत 01-14 March, 2015  सम्मको अवधिमा यस दूतावासमा एवं  गत 27-28  February 2015 र 06-07 March, 2015 को मितिमा दमामक्षेत्रबाट machine readable passport(MRP) राहदानीको लागि आवेदन गर्नु भएका आवेदकहरुमध्ये प्राप्त राहदानी आवेदन फारामहरुको आधारमा राहदानी विभागवाट तयारभई प्राप्त भएका राहदानी सम्बन्धी विवरण, गत 28 February, 2015 भन्दा अघिका मितिमा राहदनीको लागि यस राजदूतावासमा फाराम पेश गरेका तर विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानीहरु मध्ये हाल प्राप्त हुन आएका राहदानीहरुको विवरण एवं विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानी सम्बन्धी विवरण समेत सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ । राहदानी लिन आउनु हुंदा राजश्व बुझाएको सक्कल रसिद र पुरानो राहदानी समेत साथै लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

साथै कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending)  रहेका राहदानीहरु मध्ये केही आवेदन फारामहरुमा भएको गल्ती सम्बन्धमा राहदानी विभागबाट कारण समेत उल्लेख भई आएकोले त्यस्ता कारणहरु यसै सूचीसाथ (पहेलो घेरा भित्र) प्रकाशित गरिएकोले त्रुटी हुन गएका आवेदन फारामका सम्बन्धित आवेदक एवं 28 February, 2015 भन्दा अघिको मितिमा राहदानीको लागि दरखास्त पेश गरेका तर राहदानी प्राप्त गर्न नसकेका आवेदकहरुले अविलम्ब यस दूतावासमा सम्पर्क गरी आफ्नो दरखास्त फाराम सच्याउन/सुधार गर्नहुन समेत सम्बन्धित सवै आवेदकहरुलाई यस दूतावास हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।   

Click here to view the list of MRP arrival (राहदानी सम्बन्धी विवरण हेर्न यहां Click गर्नुहोस)

 

 

Machine Readable Passport (MRP) प्राप्त भएको सूचना (23 APRIL 2015) New    

गत 15-28 February, 2015  सम्मको अवधिमा यस दूतावासमा एवं  गत 13-14 र 20-21 February 2015 को मितिमा दमामक्षेत्रबाट Machine readable passport (MRP) राहदानीको लागि आवेदन गर्नु भएका आवेदकहरुमध्ये प्राप्त राहदानी आवेदन फारामहरुको आधारमा राहदानी विभागवाट तयारभई प्राप्त भएका राहदानी सम्बन्धी विवरण, गत 14 February, 2015 भन्दा अघिका मितिमा राहदनीको लागि यस राजदूतावासमा फाराम पेश गरेका तर विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानीहरु मध्ये हाल प्राप्त हुन आएका राहदानीहरुको विवरण एवं विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानी सम्बन्धी विवरण समेत सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ । राहदानी लिन आउनु हुंदा राजश्व बुझाएको सक्कल रसिद र पुरानो राहदानी समेत साथै लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।    

साथै कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending)  रहेका राहदानीहरु मध्ये केही आवेदन फारामहरुमा भएको गल्ती सम्बन्धमा राहदानी विभागबाट कारण समेत उल्लेख भई आएकोले त्यस्ता कारणहरु यसै सूचीसाथ (पहेलो घेरा भित्र) प्रकाशित गरिएकोले त्रुटी हुन गएका आवेदन फारामका सम्बन्धित आवेदक एवं 14 February, 2015 भन्दा अघिको मितिमा राहदानीको लागि दरखास्त पेश गरेका तर राहदानी प्राप्त गर्न नसकेका आवेदकहरुले अविलम्ब यस दूतावासमा सम्पर्क गरी आफ्नो दरखास्त फाराम सच्याउन/सुधार गर्नहुन समेत सम्बन्धित सवै आवेदकहरुलाई यस दूतावास हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

Click here to view the list of MRP arrival (राहदानी सम्बन्धी विवरण हेर्न यहां Click गर्नुहोस)


Machine Readable Passport (MRP) प्राप्त भएको सूचना (26 March 2015) 

गत 01-14 February, 2015 सम्मको अवधिमा यस दूतावासमा एवं 8 February,2015 सम्मको अवधिमा दमामक्षेत्रबाट Machine Readable Passport(MRP) राहदानीको लागि आवेदन गर्नु भएका आवेदकहरुमध्ये प्राप्त राहदानी आवेदन फारामहरुको आधारमा राहदानी विभागवाट तयारभई प्राप्त भएका राहदानी सम्बन्धी विवरण, गत 31 January 2015 भन्दा अघिका मितिमा राहदनीको लागि फाराम पेश गरेका तर विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानीहरु मध्ये हाल प्राप्त हुन आएका राहदानीहरुको विवरण एवं विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानी सम्बन्धी विवरण समेत सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ । राहदानी लिन आउनु हुंदा राजश्व बुझाएको सक्कल रसिद र पुरानो राहदानी समेत साथै लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

साथै कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानीहरु मध्ये केही आवेदन फारामहरुमा भएको गल्ती सम्बन्धमा राहदानी विभागबाट कारण समेत उल्लेख भई आएकोले त्यस्ता कारणहरु यसै सूचीसाथ (पहेलो घेरा भित्र) प्रकाशित गरिएकोले त्रुटी हुन गएका आवेदन फारामका सम्बन्धित आवेदक एवं 31 January 2015 भन्दा अघिको मितिमा राहदानीको लागि दरखास्त पेश गरेका तर राहदानी प्राप्त गर्न नसकेका आवेदकहरुले अविलम्ब यस दूतावासमा सम्पर्क गरी आफ्नो दरखास्त फाराम सच्याउन/सुधार गर्नहुन समेत सम्बन्धित सवै आवेदकहरुलाई यस दूतावास हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

Click here to view the list of MRP arrival (विवरण हेर्न यहां Click गर्नुहोस)

  


Notice for the Service(15 February 2015) New

  


साउदी अरबको पूर्वी क्षेत्रमा मेशिन रिडेबल राहदानी MRP फाराम भर्ने, संकलन गर्ने तथा तयार भएका MRP वितरण गरिने समय र स्थान परिवर्तन भएको बारेको

अन्यन्त जरुरी सूचना (20 January 2015)


Machine Readable Passport (MRP) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना(17 December 2014)

Important Notice Regarding Machine Readable Passport (MRP) राहदानी आवेदन फाराम परिमार्जित गरिएको बारे सूचना (27 May 2014)

Notice Regarding MRP Application Form to be Replaced by New MRP Application Form


नेपाली राजदूतावास, रियादको हस्तलिखित राहदानी सम्बन्धी सूचना

Notice Regarding Manual (Hand Written) Passports to be Replaced by MRP 


 

 


 

Machine Readable Passport (MRP) प्राप्त भएको सूचना (14 March 2015)

गत जनवरी ११,२०१५ देखि जनवरी ३१, २०१५ सम्मको अवधिमा यस दूतावासमा एवं २४ जनवरी २०१५ सम्मको अवधिमा दमामक्षेत्रबाट Machine Readable Passport(MRP) राहदानीको लागि आवेदन गर्नु भएका आवेदकहरुमध्ये प्राप्त राहदानी आवेदन फारामहरुको आधारमा राहदानी विभागवाट तयारभई प्राप्त भएका राहदानी सम्बन्धी विवरण, गत जनवरी १०, २०१५ भन्दा अघिका मितिमा राहदनीको लागि यस राजदूतावासमा फाराम पेश गरेका तर विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानीहरु मध्ये हाल प्राप्त हुन आएका राहदानीहरुको विवरण एवं विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानी सम्बन्धी विवरण समेत सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ । राहदानी लिन आउनु हुंदा राजश्व बुझाएको सक्कल रसिद र पुरानो राहदानी समेत साथै लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ । 

साथै कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानीहरु मध्ये केही आवेदन फारामहरुमा भएको गल्ती सम्बन्धमा राहदानी विभागबाट कारण समेत उल्लेख भई आएकोले त्यस्ता कारणहरु यसै सूचीसाथ (पहेलो घेरा भित्र) प्रकाशित गरिएकोले त्रुटी हुन गएका आवेदन फारामका सम्बन्धित आवेदक एवं जनवरी १०, २०१५ भन्दा अघिको मितिमा राहदानीको लागि दरखास्त पेश गरेका तर राहदानी प्राप्त गर्न नसकेका आवेदकहरुले अविलम्ब यस दूतावासमा सम्पर्क गरी आफ्नो दरखास्त फाराम सच्याउन/सुधार गर्नहुन समेत सम्बन्धित सवै आवेदकहरुलाई यस दूतावास हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

Click here to view the list of MRP arrival (विवरण हेर्न यहां Click गर्नुहोस)

 


Machine Readable Passport (MRP) प्राप्त भएको सूचना (02 March 2015) 

गत जनवरी १,२०१५ देखि जनवरी १०, २०१५ सम्मको अवधिमा यस दूतावासमा Machine Readable Passport(MRP) राहदानीको लागि आवेदन गर्नु भएका आवेदकहरु एवं २६-२७ डिसेम्बर २०१४ र २-३ जनवरी २०१५ मा दमाम क्षेत्रबाट आवेदन गर्नु भएका आवेदकहरुमध्ये प्राप्त राहदानी आवेदन फारामहरुको आधारमा राहदानी विभागवाट तयारभई प्राप्त भएका राहदानी सम्बन्धी विवरण, गत डिसेम्बर ३१,२०१४ भन्दा अघिका मितिमा राहदनीको लागि यस राजदूतावासमा फाराम पेश गरेका तर विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानीहरु मध्ये हाल प्राप्त हुन आएका राहदानीहरुको विवरण एवं विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending)  रहेका राहदानी सम्बन्धी विवरण समेत सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ । राहदानी लिन आउनु हुंदा राजश्व बुझाएको सक्कल रसिद र पुरानो राहदानी समेत साथै लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ । 

साथै कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending)  रहेका राहदानीहरु मध्ये केही आवेदन फारामहरुमा भएको गल्ती सम्बन्धमा राहदानी विभागबाट कारण समेत उल्लेख भई आएकोले त्यस्ता कारणहरु यसै सूचीसाथ (पहेलो घेरा भित्र) प्रकाशित गरिएकोले त्रुटी हुन गएका आवेदन फारामका सम्बन्धित आवेदकले अविलम्ब यस दूतावासमा सम्पर्क गरी आफ्नो दरखास्त फाराम सच्याउन/सुधार गर्न हुन समेत सम्बन्धित सवै आवेदकहरुलाई यस दूतावास हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

Click here to view the list of MRP arrival (विवरण हेर्न यहां Click गर्नुहोस)

 

 

Machine Readable Passport (MRP) प्राप्त भएको सूचना (15 February 2015) 

त डिसेम्बर ०१, २०१४ देखि डिसेम्बर ३१, २०१४ सम्मको अवधिमा यस दूतावासमा Machine Readable Passport(MRP) राहदानीको लागि आवेदन गर्नु भएका आवेदकहरुमध्ये प्राप्त राहदानी आवेदन फारामहरुको आधारमा राहदानी विभागवाट तयारभई प्राप्त भएका राहदानी सम्बन्धी विवरण, गत अक्टोवर ३१, २०१४ भन्दा अघिका मितिमा राहदनीको लागि यस राजदूतावासमा फाराम पेश गरेका तर विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानीहरु मध्ये हाल प्राप्त हुन आएका राहदानीहरुको विवरण एवं विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानी सम्बन्धी विवरण समेत सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ । राहदानी लिन आउनु हुंदा राजश्व बुझाएको सक्कल रसिद र पुरानो राहदानी समेत साथै लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

साथै कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानीहरु मध्ये केही आवेदन फारामहरुमा भएको गल्ती सम्बन्धमा राहदानी विभागबाट कारण समेत उल्लेख भई आएकोले त्यस्ता कारणहरु यसै सूचीसाथ (पहेलो घेरा भित्र) प्रकाशित गरिएकोले त्रुटी हुन गएका आवेदन फारामका सम्बन्धित आवेदकले अविलम्ब यस दूतावासमा सम्पर्क गरी आफ्नो दरखास्त फाराम सच्याउन/सुधार गर्न हुन समेत सम्बन्धित सवै आवेदकहरुलाई यस दूतावास हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

Click here to view the list of MRP arrival (विवरण हेर्न यहां Click गर्नुहोस)

Machine Readable Passport (MRP) प्राप्त भएको सूचना (31January 2015) 

गत अक्टोवर १७, २०१४ देखि नोभेम्बर ३०, २०१४ सम्मको अवधिमा यस दूतावासमा Machine Readable Passport (MRP) राहदानीको लागि आवेदन गर्नु भएका आवेदकहरुमध्ये प्राप्त राहदानी आवेदन फारामहरुको आधारमा राहदानी विभागवाट तयारभई प्राप्त भएका राहदानी सम्बन्धी विवरण, गत अक्टोवर १६,२०१४ भन्दा अघिका मितिमा राहदनीको लागि यस राजदूतावासमा फाराम पेश गरेका तर विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानीहरु मध्ये हाल प्राप्त हुन आएका राहदानीहरुको विवरण एवं विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानी सम्बन्धी विवरण समेत सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ । राहदानी लिन आउनु हुंदा राजश्व बुझाएको सक्कल रसिद र पुरानो राहदानी समेत साथै लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

साथै कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानीहरु मध्ये केही आवेदन फारामहरुमा भएको गल्ती सम्बन्धमा राहदानी विभागबाट कारण समेत उल्लेख भई आएकोले त्यस्ता कारणहरु यसै सूचीसाथ (पहेलो घेरा भित्र) प्रकाशित गरिएकोले त्रुटी हुन गएका आवेदन फारामका सम्बन्धित आवेदकले अविलम्ब यस दूतावासमा सम्पर्क गरी आफ्नो दरखास्त फाराम सच्याउन/सुधार गर्न हुन समेत सम्बन्धित सवै आवेदकहरुलाई यस दूतावास हार्दिक अनुरोध गर्दछ । 

Click here to view the list of MRP arrival (विवरण हेर्न यहां Click गर्नुहोस)

Machine Readable Passport (MRP) प्राप्त भएको सूचना (23 December 2014) New

 

गत अगष्ट १६, २०१४ देखि अक्टोवर १६, २०१४ सम्मको अवधिमा यस दूतावासमा (Machine Readable Passport (MRP) राहदानीको लागि आवेदन गर्नु भएका आवेदकहरुमध्ये प्राप्त राहदानी आवेदन फारामहरुको आधारमा राहदानी विभागवाट तयारभई प्राप्त भएका राहदानी सम्बन्धी विवरण, गत अगष्ट १५,२०१४ भन्दा अघिका मितिमा राहदनीको लागि यस राजदूतावासमा फाराम पेश गरेका तर विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानीहरु मध्ये हाल प्राप्त हुन आएका राहदानीहरुको विवरण एवं विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानी सम्बन्धी विवरण समेत सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ । राहदानी लिन आउनु हुंदा राजश्व बुझाएको सक्कल रसिद र पुरानो राहदानी समेत साथै लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

 

साथै कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानीहरु मध्ये केही आवेदन फारामहरुमा भएको त्रुटी सम्बन्धमा राहदानी विभागबाट कारण समेत उल्लेख भई आएकोले त्यस्ता कारणहरु यसै सूचीसाथ (पहेलो घेरा भित्र) प्रकाशित गरिएकोले त्रुटी हुन गएका आवेदन फारामका सम्बन्धित आवेदकले अविलम्ब यस दूतावासमा सम्पर्क गरी आफ्नो दरखास्त फाराम सच्याउन/सुधार गर्न हुन समेत सम्बन्धित सवै आवेदकहरुलाई यस दूतावास हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

 

Click here to view the list of MRP arrival (विवरण हेर्न यहां Click गर्नुहोस)

 

 


 

 


 राहदानी आवेदन फाराम परिमार्जित गरिएको बारे सूचना (27 May 2014)

 

Notice Regarding MRP Application Form to be Replaced by New MRP Application Form

 


 

नेपाली राजदूतावास, रियादको हस्तलिखित राहदानी सम्बन्धी सूचना

 

Notice Regarding Manual (Hand Written) Passports to be Replaced by MRP 

 

 Machine Readable Passport (MRP) प्राप्त भएको सूचना (11 November 2014) New

 

 गत जुलाई १७२०१४ देखि अगष्ट १५२०१४ सम्मको अवधिमा यस दूतावासमा (Machine Readable Passport (MRP) राहदानीको लागि आवेदन गर्नु भएका आवेदकहरुमध्ये प्राप्त राहदानी आवेदन फारामहरुको आधारमा राहदानी विभागवाट तयारभई प्राप्त भएका राहदानी सम्बन्धी विवरणगत जुलाई  १६,२०१४ भन्दा अघिका मितिमा राहदनीको लागि यस राजदूतावासमा फाराम पेश गरेका तर विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानीहरु मध्ये हाल प्राप्त हुन आएका राहदानीहरुको विवरण एवं विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानी सम्बन्धी विवरण समेत सम्बिन्धित सवैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ । राहदानी लिन आउनु हुंदा राजश्व बुझाएको सक्कल रसिद र पुरानो राहदानी समेत साथै लिई आउनु हुन अनुरोध    गरिन्छ ।

 

साथै कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानीहरु मध्ये केही आवेदन फारामहरु राहदानी विभागबाट कारण खोली आवेदन फाराम समेत फिर्ता प्राप्त हुन आएको र त्यस्ता कारणहरु यसै सूचीसाथ (पहेलो घेरा भित्र) प्रकाशित गरिएकोले त्रुटी हुन गएका आवेदन फारामका सम्बन्धित आवेदकले अविलम्ब यस दूतावासमा सम्पर्क गरी आफ्नो दरखास्त फाराम सच्याउनरसुधार गर्न हुन समेत सम्बन्धित सवै आवेदकहरुलाई यस दूतावास हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

 

Click here to view the list of MRP arrival (विवरण हेर्न यहां Click गर्नुहोस)

 


 

Machine Readable Passport (MRP) प्राप्त भएको सूचना (27 October, 2014) 

 

गत जुन १० २०१४ देखि जुलाई १६ २०१४ सम्मको अवधिमा यस दूतावासमा Machine Readable Passport (MRP) राहदानीको लागि आवेदन गर्नु भएका आवेदकहरुमध्ये प्राप्त राहदानी आवेदन फारामहरुको आधारमा उक्त जुन १० २०१४ देखि जुलाई १६ २०१४ सम्मको मिति भित्रमा प्राप्त हुन बांकी  राहदानीहरु राहदानी विभागवाट तयारभई प्राप्त हुन आएकोले थप प्राप्त भएका राहदानी सम्बन्धी विवरण, गत जुन  ९,२०१४ भन्दा अघिका मितिमा राहदनीको लागि यस राजदूतावासमा फाराम पेश गरेका तर विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानीहरु मध्ये हाल प्राप्त हुन आएका राहदानीहरुको विवरण एवं विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानी सम्बन्धी विवरण समेत सम्बिन्धित सवैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ । राहदानी लिन आउनु हुंदा राजश्व बुझाएको सक्कल रसिद र पुरानो राहदानी समेत साथै लिई आउनु हुन   अनुरोध गरिन्छ । 

 

Click here to view the list of MRP arrival (विवरण हेर्न यहां Click गर्नुहोस)

 

 

Machine Readable Passport (MRP) प्राप्त भएको सूचना (22 Sept, 2014) 

गत जुन १०, २०१४ देखि जुलाई १६, २०१४ सम्मको अवधिमा यस दूतावासमा Machine Readable Passport (MRP) को लागि आवेदन गर्नु भएका आवेदकहरुमध्ये प्राप्त राहदानी आवेदन फारामहरुको आधारमा राहदानी विभागवाट तयारभई प्राप्त हुन आएका राहदानी सम्बन्धी विवरण, गत जुन ९,२०१४ भन्दा अघिका मितिमा राहदनीको लागि यस राजदूतावासमा फाराम पेश गरेका तर विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानीहरु मध्ये हाल प्राप्त हुन आएका राहदानीहरुको विवरण एवं विभिन्न प्राविधिक कारणवस प्राप्त हुन नसकेका (Pending) रहेका राहदानी सम्बन्धी विवरण समेत सम्बिन्धित सवैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ । राहदानी लिन आउनु हुंदा राजश्व बुझाएको सक्कल रसिद र पुरानो राहदानी समेत साथै लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

Click here to view the list of MRP arrival (विवरण हेर्न यहां Click गर्नुहोस)

 


Machine Readable Passport (MRP) प्राप्त भएको सूचना (21 August 2014) 

गत मे १२२०१४ देखि जुन ०९, २०१४ सम्मको अवधिमा यस दूतावासमा Machine Readable Passport (MRP) को लागि आवेदन गर्नुभएका आवेदकहरुमध्ये प्राप्त आवेदनको आधारमाराहदानी विभागवाट तयारभई प्राप्त हुन आएका राहदानी सम्बन्धी विवरण तथा गत मे १२२०१४ भन्दा अघिका मितिमा आवेदन दिएका तर विभिन्न कारणले राहदानी प्राप्त गर्न नसकेका(Pending) आवेदकहरुमध्ये हाल प्राप्त हुन आएका राहदानीहरुको विवरण सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ । राहदानी लिन आउनु हुंदा राजश्व बुझाएको सक्कल रसिद र पुरानो राहदानी समेत साथै लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

Click here to view the list of MRP arrival
[Last update : 21 Aug. 2014]

Machine Readable Passport (MRP) प्राप्त भएको सूचना (21 August 2014) 

 

गत मे १२२०१४ देखि जुन ०९, २०१४ सम्मको अवधिमा यस दूतावासमा Machine Readable Passport (MRP) को लागि आवेदन गर्नुभएका आवेदकहरुमध्ये प्राप्त आवेदनको आधारमाराहदानी विभागवाट तयारभई प्राप्त हुन आएका राहदानी सम्बन्धी विवरण तथा गत मे १२२०१४ भन्दा अघिका मितिमा आवेदन दिएका तर विभिन्न कारणले राहदानी प्राप्त गर्न नसकेका(Pending) आवेदकहरुमध्ये हाल प्राप्त हुन आएका राहदानीहरुको विवरण सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ । राहदानी लिन आउनु हुंदा राजश्व बुझाएको सक्कल रसिद र पुरानो राहदानी समेत साथै लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

 

Click here to view the list of MRP arrival
[Last update : 21 Aug. 2014]

 

Machine Readable Passport (MRP) प्राप्त भएको सूचना (08 July 2014) (New)

 

 गत अप्रिल २०२०१४ देखि मे १२२०१४ सम्मको अवधिमा यस दूतावासमा Machine Readable Passport (MRP)को लागि आवेदन गर्नुभएका आवेदकहरुमध्ये प्राप्त आवेदनको आधारमाराहदानी विभागवाट तयारभई प्राप्त हुन आएका राहदानी सम्बन्धी विवरण तथा गत अप्रिल २०२०१४ भन्दा अघिका मितिमा आवेदन दिएका तर विभिन्न कारणले राहदानी प्राप्त गर्न नसकेका(Pending) आवेदकहरुमध्ये हाल प्राप्त हुन आएका राहदानीहरुको विवरण सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ । राहदानी लिन आउनु हुंदा राजश्व बुझाएको सक्कल रसिद र पुरानो राहदानी समेत साथै लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।  (विवरण हेर्न यहां Click गर्नुहोस)

 

Arrived Machine Readable Passport (MRP) Details; (Application submitted date 19 April 2014 to 12 May, 2014 (Click Here)

 


 

Machine Readable Passport (MRP)प्राप्त भएको सूचना (28 June 2014)

 

       गत २८ फरवरी २०१४ देखि १९ अप्रिल २०१४ सम्मको अवधिमा यस दूतावासमाMachine Readable Passport (MRP को लागि आवेदन गर्नुभएका आवेदकहरुमध्ये प्राप्त आवेदनको आधारमा राहदानी विभागवाट तयारभई प्राप्त हुन आएका राहदानी सम्बन्धी विवरण सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ । राहदानी लिन आउनु हुंदा राजश्व बुझाएको सक्कल रसिद र पुरानो राहदानी समेत साथै लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ । 

 

(राहदानी सम्बन्धी विवरण हेर्न यहां Click गर्नुहोस)

 

 Arrived Machine Readable Passport (MRP) Details; (Application submitted date 28 February 2014 to 19 April, 2014(Click here)

 

Machine Readable Passport (MRP)प्राप्त भएको सूचना (29 May 2014) 

 गत ३१ जनवरी २०१४ देखि २८ फरवरी २०१४ सम्मको अवधिमा यस दूतावासमा Machine Readable Passport (MRP) को लागि आवेदन गर्नुभएका आवेदकहरुमध्ये प्राप्त आवेदनको आधारमाराहदानी विभागवाट तयारभई प्राप्त हुन आएका राहदानी सम्बन्धी विवरणर गत ३१ जनवरी २०१३ भन्दा अघिका विभिन्न मितिमा राहदनीको लागि यस दूतावासमा फाराम पेश गरेका तर समयमै राहदानी प्राप्त गर्न नसकेका (Pending) रहेका आवेदकहरुमध्ये हल प्राप्त हुन आएका राहदानीहरुको विवरण समेत सम्बिन्धित सवैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ । राहदानी लिन आउनु हुंदा राजश्व बुझाएको सक्कल रसिद र पुरानो राहदानी समेत साथै लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ । (राहदानी सम्बन्धी विवरण हेर्न यहां Click गर्नुहोस)

 

Arrived Machine Readable Passport (MRP) Details; (Application submitted date 31 January 2014 to 28 February 2014 (Click here)

 

Mechine Readable Passport (MRP) प्राप्त भएको सूचना (16 April 2014) 

गत 21 December 2013 देखि 29 January 2014 सम्मको अवधिमा यस दूतावासमा  Mechine Readable Passport (MRP) को लागि आवेदन गर्नुभएका आवेदकहरुमध्ये प्राप्त आवेदनको आधारमाराहदानी विभागवाट तयारभई प्राप्त हुन आएका राहदानी सम्बन्धी विवरणर गत अक्टोवर २० २०१३ भन्दा अघिका मितिमा राहदनीको लागि यस राजदूतावासमा फाराम पेश गरेका आवेदकहरुको आवेदनको आधारमा तयार भई प्राप्त तर सम्बन्धित व्यक्ति लिन नआई दूतावासमै रहेका राहदानीहरुको विवरण समेत सम्बिन्धित सवैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ । राहदानी लिन आउनु हुंदा राजश्व बुझाएको सक्कल रसिद र पुरानो राहदानी समेत साथै लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।  (विवरण हेर्न याहां Click गर्नुहोस)

Mechine Readable Passport (MRP) प्राप्त भएको सूचना (16 April 2014) 

 

गत 21 December 2013 देखि 29 January 2014 सम्मको अवधिमा यस दूतावासमा  Mechine Readable Passport (MRP) को लागि आवेदन गर्नुभएका आवेदकहरुमध्ये प्राप्त आवेदनको आधारमाराहदानी विभागवाट तयारभई प्राप्त हुन आएका राहदानी सम्बन्धी विवरणर गत अक्टोवर २० २०१३ भन्दा अघिका मितिमा राहदनीको लागि यस राजदूतावासमा फाराम पेश गरेका आवेदकहरुको आवेदनको आधारमा तयार भई प्राप्त तर सम्बन्धित व्यक्ति लिन नआई दूतावासमै रहेका राहदानीहरुको विवरण समेत सम्बिन्धित सवैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ । राहदानी लिन आउनु हुंदा राजश्व बुझाएको सक्कल रसिद र पुरानो राहदानी समेत साथै लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।  (विवरण हेर्न याहां Click गर्नुहोस)

 

 

 

Machine Readable Passport (MRP) प्राप्त भएको सूचना (25 March 2014) 

 गत नोभेम्बर २२२०१३ देखि डिसेम्बर २०२०१३ सम्मको अवधिमा यस दूतावासमा  Machine Readable Passport (MRP) को लागि आवेदन गर्नुभएका आवेदकहरुमध्ये प्राप्त आवेदनको आधारमाराहदानी विभागवाट तयारभई प्राप्त हुन आएका राहदानी सम्बन्धी विवरणर गत अक्टोवर २० २०१३ भन्दा अघिका मितिमा राहदनीको लागि यस राजदूतावासमा फाराम पेश गरेका आवेदकहरुको आवेदनको आधारमा तयार भई प्राप्त तर सम्बन्धित व्यक्ति लिन नआई दूतावासमै रहेका राहदानीहरुको विवरण समेत सम्बिन्धित सवैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ । राहदानी लिन आउनु हुंदा राजश्व बुझाएको सक्कल रसिद र पुरानो राहदानी समेत साथै लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

  • गत नोभेम्बर २२२०१३ देखि डिसेम्बर २०२०१३ सम्मको अवधिमा Machine Readable Passport (MRP) को लागि आवेदन गर्नु भएका आवेदकहरुको प्राप्त राहदानीको विवरण:(विवरण हेर्न याहां Click गर्नुहोस)
  • गत अक्टोवर २१, २०१३ भन्दा अघिका मितिमा राहदनीको लागि यस राजदूतावासमा फाराम पेश गरेका आवेदकहरुको आवेदनको आधारमा तयार भई प्राप्त तर सम्बन्धित व्यक्ति लिन नआई दूतावासमै रहेका राहदानीहरुको विवरण (विवरण हेर्न याहां Click गर्नुहोस)

 Machine Readable Passport (MRP) प्राप्त भएको सूचना (02 March 2014)      

गत अक्टोवर २२, २०१३ देखि नोभेम्बर २१, २०१३ सम्मको अवधिमा यस दूतावासमा Machine Readable Passport (MRP) को लागि आवेदन गर्नुभएका आवेदकहरुमध्ये प्राप्त आवेदनको आधारमा, राहदानी विभागवाट तयारभई प्राप्त हुन आएका राहदानी सम्बन्धी विवरण सम्बिन्धित सवैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ । राहदानी लिन आउनु हुंदा राजश्व बुझाएको सक्कल रसिद र पुरानो राहदानी समेत साथै लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ । (राहदानी सम्बन्धी विवरण हेर्न याहां Click गर्नुहोस)

 Machine Readable Passport (MRP) प्राप्त भएको सूचना 30 January 2014 

 गत सेप्टेम्बर १५, २०१३ देखि अक्टोवर २१, २०१३ सम्मको अवधिमा यस दूतावासमा Machine Readable Passport (MRP) को लागि आवेदन गर्नुभएका आवेदकहरुमध्ये प्राप्त आवेदनको आधारमा, राहदानी विभागवाट प्राप्त हुन आएका राहदानी सम्बन्धी विवरण, गत सेप्टेम्बर १४, २०१३ भन्दा अघिका मितिमा राहदनीको लागि यस राजदूतावासमा फाराम पेश गरेका आवेदकहरुको आवेदनको आधारमा तयार भई प्राप्त तर सम्बन्धित व्यक्ति लिन नआई दूतावासमै रहेका राहदानीहरुको विवरण समेत सम्बिन्धित सवैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ । राहदानी लिन आउनु हुंदा राजश्व बुझाएको सक्कल रसिद र पुरानो राहदानी समेत साथै लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

 

  • गत सेप्टेम्बर १५, २०१३ देखि अक्टोवर २१, २०१३ सम्मको अवधिमा Machine Readable Passport (MRP) को लागि आवेदन गर्नु भएका आवेदकहरुको प्राप्त राहदानीको विवरण (विवरण हेर्न याहां Click गर्नुहोस)

 

  • गत सेप्टेम्बर १४, २०१३ भन्दा अघिका मितिमा राहदनीको लागि यस राजदूतावासमा फाराम पेश गरेका आवेदकहरुको आवेदनको आधारमा तयार भई प्राप्त तर सम्बन्धित व्यक्ति लिन नआई दूतावासमै रहेका राहदानीहरुको विवरण (विवरण हेर्न याहां Click गर्नुहोस)

 

 

 

 Machine Readable Passport (MRP) प्राप्त भएको सूचना 15 December 2013 

 

        गत August र September 17, 2013 सम्मको अवधिमा यस राजदूतावासमा Machine Readable Passport (MRP) को लागि प्राप्त आवेदनहरुको आधारमा तयार भई राहदानी विभागबाट यस राजदूतावासमा प्राप्त हुन आएका राहदानी (MRP) सम्बन्धी विवरण सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि प्रकाशित (Upload गरिएको) छ । राहदानी लिन आउनु हुंदा पुरानो राहदानी एवं राजश्व बुझाएको रसिद समेत साथै लिई आउनुहुन समेत अनुरोध छ ।राहदानी सम्बन्धी विवरण हेन यहां Click गर्नुहोस

 

 

 

Machine Readable Passport (MRP) प्राप्त भएको सूचना 15 November 2013 

 

        गत 16 July 2013 देखि 26 August 2013  सम्मको अवधिमा यस राजदूतावासमा Machine Readable Passport (MRP) को लागि प्राप्त आवेदनहरुको आधारमा तयार भई राहदानी विभागबाट यस राजदूतावासमा प्राप्त हुन आएका राहदानी (MRP), विविध कारणले प्राप्त हुन नसकेका (Pending रहेका) राहदानी एवं सो अवधि अगाडीनै आवेदन दिनुभई राहदानी प्राप्त नभएका मध्ये केही आवेदकहरुको हाल प्राप्त हुन आएको राहदानी सम्बन्धी विवरण समेत सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि यसैसाथ राखिएको (Upload गरिएको) छ । राहदानी सम्बन्धी विवरण हेन यहां Click गर्नुहोस

 

प्रेस विज्ञप्ती  (Press Release) - 12 November 2013 New

 

अत्यन्त जरूरी सुचना 12 November 2013 New

 

 

  सार्वजनिक विदाको दिन परिवर्तन गरिएको सूचना (25 June 2013)

 

 

Additional information